Paragraaf

Lokale heffingen

Het grootste deel van de totale baten van de gemeente Apeldoorn wordt ontvangen van het Rijk via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds en specifieke uitkeringen (bijv. sociale zekerheid, maatschappelijke dienstverlening). Bij de overige baten moet u denken aan bouwgrondexploitatie, interne verrekeningen en eigen belastingen (heffingen, rechten en leges). Bij de heffingen is de onroerende- zaakbelasting de belangrijkste component.
In deze paragraaf is conform de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) per gebonden heffing een overzicht opgenomen van de kostendekkendheid. Ook worden de gehanteerde beleidsuitgangspunten en eventuele kruissubsidiëring toegelicht.

Notitie Commissie BBV
De commissie BBV heeft een notitie geschreven waarin een overzicht wordt gegeven van alle relevante aspecten van lokale heffingen en bijbehorende voorzieningen en reserves met betrekking tot vraagstukken van begroting en verantwoording. Het doel van de notitie is inzicht te bieden aan raadsleden en meer specifiek duiding te geven aan vakspecialisten op het gebied van lokale heffingen en met name de tariefstelling. De stellige uitspraken en aanbevelingen uit deze notitie zijn verwerkt in de paragraaf lokale heffingen.

Huidige stand van zaken bouwstenen nieuw belastingstelsel
De wens bestond tussen Rijk en gemeenten om per 2026 tot een nieuwe wijze van bekostigen te komen, waarbij verruiming van het lokale belastinggebied een te onderzoeken onderdeel is. Uitbreiding kan slechts aan de orde komen als aan de geformuleerde randvoorwaarden is voldaan. Daarbij vormen met name ‘de financiële verhoudingen op orde’ en 'geen verhoging van de lastendruk’ harde ijkpunten. De andere voorwaarden zijn geen sinecure, maar daar kan door zorgvuldige vormgeving goed aan voldaan worden.
Op dit moment is, vanwege de verkiezingen, nog niet helder wat de vervolgstappen zijn. Voor inhoudelijke informatie verwijzen wij u naar onderstaande documenten:

Lokale heffingen 2024

Deze pagina is gebouwd op 12/15/2023 14:07:26 met de export van 12/15/2023 13:50:46