Bijlage

Apeldoorn Ontwikkelt Fonds (AOF)

Apeldoorn Ontwikkelt Fonds (bedragen * € 1.000)

2023

2024

2025

2026

2027

Stand per 1-1

19.782

31.121

44.241

40.341

Voeding

MPB 2024-2027

Schaalsprong Apeldoorn 2040 inclusief strategische aankopen

- Strategische verwervingen/ negatieve grondexploitaties

16.500

- Stadmaken/BSK ontwikkelportfolio formatie

785

785

Onrendabele top energietransitie en warmtenet

- Warmtenet

17.000

- Overdimensioneren warmtecentrale/uitbreiding warmtenet

pm

- Energietransitie

2.000

650

- bijdrage rijk

-750

Versterking van het sociaal fundament

- Onrendabele top zorgwoningen

1.000

1.000

Restant BROA projecten (rekening 2022/MPB 2023-2026)

Stand per 31-12-2022

17.846

Voeding MPB 2023-2026

- bedrijventerreinen

19.000

- IPOR

5.000

Totaal voeding

41.846

19.535

19.435

0

0

Onttrekkingen

MPB 2024-2027

Stadmaken/BSK ontwikkelportfolio formatie

-785

-785

BROA projecten naar het AOF

Programmabureau Stadmaken op de Veluwe

-2.512

-2.550

-2.350

-1.950

-1.369

IPOR

-600

-700

-700

-700

-700

Bedrijventerreinen

-17.000

-100

-400

-500

-1.000

Overige BROA projecten

Kanaalzone

-17

-796

Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen

-60

-469

Tunnel Laan van Osseveld

-110

Cityloops

-397

Warmtenet Kerschoten (subsidie Provincie)

-1.303

-3.986

-750

-750

Intensivering toezicht energiemaatregelen

-65

-75

-65

Totaal onttrekkingen

-22.064

-8.196

-6.315

-3.900

-3.069

Stand per 31-12

19.782

31.121

44.241

40.341

37.272

Toelichting

De raad heeft bij het vaststellen van de nota Reserves en Voorziening 2023 op 11 mei jl. ingestemd met het vervallen van de aparte spelregels voor de BROA en het omzetten van deze reserve naar een Ontwikkelfonds. Het hoofdstuk Financiële Beschouwingen bevat een nadere toelichting en de criteria die voor dit fonds gehanteerd gaan worden. De voormalige BROA kende een aflopend aantal projecten. Uit efficiency overwegingen nemen we deze projecten tijdelijk nog op in het AOF. Bij de jaarrekening 2023 zullen deze financieel afgewikkeld worden.

Deze pagina is gebouwd op 12/15/2023 14:07:26 met de export van 12/15/2023 13:50:46