Home

Algemeen

In onderstaand overzicht zijn de voorstellen voor het beschikbaar stellen van extra budgetten verwerkt. De  toelichtingen zijn onder 'nieuwe ontwikkelingen' opgenomen bij de betreffende programma's van de MPB.

Samenvattend overzicht MPB 2024-2027

progr.

Exploitatie uitgaven

Investeringen

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

na 2027

1.

Voorjaarsnota 2023: onontkoombare ontwikkelingen

1

VNOG (bandbreedte € 1,125 mln- € 1,525 mln)

Samenleving

-1.325

-1.325

-1.325

-1.325

2

Omnizorg

Samenleving

-200

-200

-250

-pm

-6.500

3

Actualiseren kostenontwikkeling jeugdzorg

Samenleving

-2.300

-2.600

-2.700

-2.700

Volumegroei 2027 e.v.

-pm

4

Actieplan preventie Jeugdzorg & Onderwijs: regie en Schoomaatschappelijk Werk

Samenleving

-1.528

-2.124

-2.352

-2.352

5

Zwembad Noord (50 meter variant)

Samenleving

-1.000

-16.000

6

Sporthal Zuid

Samenleving

-250

-250

-250

-15.000

7

Fusie OVIJ/ODNV naar ODV

Leefomgeving

-138

-138

-138

-138

Taakstelling 50% via DVO mogelijk

69

69

8

Strategisch assetmanagement (SAMP)

Leefomgeving

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

-6.400

9

Wegennet Eerbeek - Loenen

Leefomgeving

-310

-10.000

10

Parkeeroplossing Apeldoorn West

Leefomgeving

-500

-500

-500

-pm

11

Verkeers- en parkeerontsluiting Ares

Leefomgeving

-14

-14

-14

-400

12

Exploitatielasten fietsenstalling Nieuwstraat

Leefomgeving

-70

-70

-70

-70

13

Kapitaallasten (50%) investeringen 2026 in Stadmaken, stedelijke mobiliteit, beheer

Leefomgeving

openbare ruimte, biodiversiteit groen water

-650

14

Beheerskosten strategische verwervingen

Leefomgeving

-350

-350

-50

-50

15

CAO gemeenten

Paragraaf bedrijfsvoering

-2.700

-2.700

-2.700

-2.700

16

Hogere bijdrage Regio Stedendriehoek

Bestuur, inwoners en fin.

-643

-705

-493

-545

Totaal VJN onontkoombare ontwikkelingen

-10.954

-12.176

-12.123

-13.635

-15.650

-6.500

-26.000

0

-6.400

2.

Voorjaarsnota 2023: voorstellen democratie en belastingen

17

Kosten nieuwe rekenkamer

Bestuur, inwoners en fin.

-170

-170

-170

-170

18

Raad: informatie op orde

Bestuur, inwoners en fin.

-125

-125

-125

-125

19

Raad: advisering op orde

Bestuur, inwoners en fin.

-125

-125

-125

-125

20

Verlaging hondenbelasting

Bestuur, inwoners en fin.

-427

-427

-427

-427

21

Terugdraaien OZB verhoging

Bestuur, inwoners en fin.

-pm

-pm

-pm

Totaal Voorjaarsnota 2023: voorstellen democratie en belastingen

-847

-847

-847

-847

3.

Aanvullende voorstellen onontkoombaar na Voorjaarsnota 2023

22

Verkiezingen

Bestuur, inwoners en fin.

-304

-329

-323

-435

23

Verzekeringspremies

Paragraaf bedrijfsvoering

-584

-595

-606

-615

24

Structureel maken budget catering

Paragraaf bedrijfsvoering

-120

-120

-120

-120

25

IT infrastructuur, kapitaallasten hogere investeringen vanwege inflatie

Paragraaf bedrijfsvoering

-95

-129

-232

-460

-165

-500

-285

26

Bijstandsuitkeringen (BUIG)

Economie en inkomen

-2.822

-2.876

-2.876

-2.876

27

Wmo maatwerk en algemene voorzieningen

Samenleving

-1.048

-1.151

-1.263

-1.326

28

Formatie KCC (piek in aanvragen reisdocumenten)

Bestuur, inwoners en fin.

-265

-265

-265

-265

29

ACEC

Samenleving

-150

-150

-150

Totaal aanvullende voorstellen onontkoombaar na Voorjaarsnota 2023

-5.293

-5.581

-5.732

-5.869

-460

-165

-500

-285

0

4.

Voorstellen Apeldoorn Ontwikkelt Fonds (AOF)

30

Strategische verwervingen/negatieve grondexploitaties

Leefomgeving

-16.500

31

Warmtenet

Leefomgeving

-17.000

32

Overdimensioneren warmtecentrale / uitbreiding warmtenet

Leefomgeving

-pm

33

Onrendabele top zorgwoningen

Samenleving

-1.000

-1.000

34

Energietransitie,

Leefomgeving

-2.000

-650

Bijdrage Rijk

750

35

Stadmaken/BSK ontwikkelportfolio formatie

Leefomgeving

-785

-785

Totaal voorstellen Apeldoorn Ontwikkelt Fonds, storting in AOF

-19.535

-19.435

36

Bijdrage Algemene Reserve

Bestuur, inwoners en fin.

19.535

19.435

5.

Overige voorstellen Apeldoorn ontwikkelt en duurzaam investeren in fundament

37

Reiskostenvergoeding woon werkverkeer medewerkers

Paragraaf bedrijfsvoering

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

38

Uitbreiding capaciteit ruimtelijk-economisch beleid

Economie en inkomen

-115

-115

39

Beachsport accommodatie (kapitaallasten investering)

Samenleving

-13

-13

-13

-400

40

Turnhal

Samenleving

-pm

-pm

-pm

-pm

41

Impuls groen (NIKA)

Leefomgeving

-5.000

-pm

42

Transformatie winkelpanden

Economie en inkomen

-150

-150

43

Huisvesting huisartsen

Samenleving

-100

-100

44

Strategisch asset management plan (SAMP)

Leefomgeving

-800

-1.000

45

Assetmanagers

Leefomgeving

-250

-250

46

Capaciteitsuitbreiding mobiliteit

Leefomgeving

-442

-391

47

Uitvoeringskracht verkeer

Leefomgeving

-200

-200

48

Adviseur openbare ruimte

Leefomgeving

-50

-50

49

Spelen en bewegen

Leefomgeving

-100

-100

50

Samen 055 in de dorpen

Samenleving

-150

-150

Dekking Integraal Zorg Akkoord, Gezond en Actief Leven Akkoord

150

150

51

Actieplan preventie Jeugdzorg & Onderwijs; deel niet onontkoombaar

Samenleving

-426

-1.589

52

Jeugdeducatiefonds

Samenleving

-65

-65

-65

-65

53

Inrichting Wmo zorglandschap en dekking IZA en GALA

Samenleving

-100

-100

Dekking Integraal Zorg Akkoord, Gezond en Actief Leven Akkoord

100

100

54

Buurthuis Maasstraat

Samenleving

-50

-50

55

Gebiedsgericht werken

Samenleving

- Aanpak/uitvoering gebiedsgericht werken

-500

- Meer capaciteit op realisatie inwonerinitatieven/-particpatie en vitaliteitsaanpak

-600

-600

56

Verduurzaming sportaccommodaties (in eigendom verenigingen)

Samenleving

-300

-300

56

Vastgoed

Bestuur, inwoners en fin.

Verkoop vastgoed

200

200

200

200

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed incidenteel

-200

-200

-200

-200

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed structureel (kapitaallasten)

-170

-500

-800

-2.500

-5.500

-6.000

-6.000

- dekking extra kapitaallasten vanuit stelpost energie

170

500

800

57

Urban sports & arts

Samenleving

-50

-50

58

Formatie veiligheid

Samenleving

-614

-614

59

Agenda Klimaatadaptatie en natuur, incidentele exploitatie 2024-2027

Leefomgeving

-1.350

-1.350

Agenda Klimaatadaptatie en natuur, structurele exploitatiekosten

-310

-310

60

Monitoring uitvoering Programma wonen lokaal en regionaal

Leefomgeving

-50

-20

61

Circulair werken, aanjager

Leefomgeving

-80

-80

62

Circulair werken, terreinbeheerder Laan van Zodiak

Leefomgeving

-50

-50

63

Circulair terrein Zuid

Leefomgeving

-25

-75

-75

-500

-1.000

- dekking kapitaallasten vanuit bestaande kredieten

25

75

75

64

Pumptrack Orden (kapitaallasten investering)

Leefomgeving

-26

-26

-26

-350

65

Natuurbrandpreventie

Samenleving

- projectleider

-118

-118

-118

- kapitaallasten

-101

-101

-2.100

66

Stadspas

Economie en inkomen

-35

-35

67

Actieplan armoede

Economie en inkomen

-pm

-pm

-pm

68

Attractief houden Boschbad

Samenleving

-40

-40

-40

-630

69

Uitbreiding opdracht Apeldoorn Partners

Economie en inkomen

-335

-335

70

Arbeidsmigranten

Leefomgeving

-100

69

Lerend district

Economie en inkomen

200

Bijdrage reserve hoger onderwijs

-200

71

Bijdrage Algemene reserve

Bestuur, inwoners en fin.

12.175

7.857

118

0

- bijdrage Algemene Reserve t.b.v. voeding AOF

19.535

19.435

-bijdrage Algemene Reserve t.b.v. dekking overige voorstellen Apeldoorn ontwikkelt/duurzaam fundament

12.175

7.857

118

Deze pagina is gebouwd op 12/15/2023 14:07:26 met de export van 12/15/2023 13:50:46