Bijlage

Overzicht reserves en voorzieningen (meerjarendoorrekening)

Staat van reserves

Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2022

Boekwaarde 31-12-2023

Vermeerderingen

Verminderingen

Boekwaarde 31-12-2024

Boekwaarde 31-12-2025

Boekwaarde 31-12-2026

Boekwaarde 31-12-2027

Minimum

Maximum

Doel en bijzonderheden

Algemene reserves

Algemene reserve

176.432.105

155.309.642

5.405.000

43.298.000

117.416.642

99.702.642

97.740.642

99.040.642

n.v.t.

n.t.v.

De algemene reserve dient voldoende te zijn om financiële risico's op te kunnen vangen; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven.

Totaal Algemene Reserve

176.432.105

155.309.642

5.405.000

43.298.000

117.416.642

99.702.642

97.740.642

99.040.642

Bestemmingsreserves

Reserve bedrijfsvoering GRF

50.000

0

50.000

Opgeheven in 2023

Reserve Onderwijshuisvesting

7.603.508

8.990.101

1.206.923

10.197.024

10.330.520

11.050.854

8.829.525

2.500.000

n.v.t.

Reserve t.b.v. opvang risico's en fluctuaties in de uitgaven/inkomsten

Sportactiviteiten

74.036

80.103

6.067

86.170

92.237

98.304

104.371

125.000

600.000

Ondersteuning van sportevenementen

Reserve topsportevenementen

254.015

254.015

254.015

254.015

254.015

254.015

Overlopende projecten

9.725.607

0

n.v.t.

Geoormerkte gelden

Reserve frictiekosten

1.769.484

1.769.484

1.769.484

1.769.484

1.769.484

1.769.484

n.v.t.

Middelen om de mobiliteit te bevorderen

Reserve gebiedsgericht grondwaterbeheer

1.564.990

1.564.990

50.000

50.000

1.564.990

1.564.990

1.564.990

1.564.990

Reserve bommenregeling

408.936

408.936

408.936

408.936

408.936

408.936

Reserve dekt de gemeentlelijke kosten voor explosievenopruiming; het rijk vergoed 70% van de gemaakte kosten.

Apeldoorn Ontwikkelt Fonds (AOF)

17.846.000

19.782.000

19.535.000

8.196.000

31.121.000

44.241.000

40.341.000

37.272.000

0

n.v.t.

Gecombineerde reserve voor diverse doeleinden

Reserve MO/BW

7.838.134

13.538.134

5.000.000

18.538.134

23.538.134

25.438.134

27.338.134

Reserve kunstgrasvelden

1.150.000

1.150.000

2.300.000

2.300.000

2.300.000

2.300.000

Reserve ondergronds brengen hoogspanningskabels

3.986.632

3.836.632

3.300.000

70.000

7.066.632

5.226.632

3.386.632

3.386.632

Reserve Corona

9.348.351

Concern reserve bedrijfsvoering

2.679.329

2.679.329

2.679.329

2.679.329

2.679.329

2.679.329

0

2.000.000

Waarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering

Reserve Hoger onderwijs

4.140.722

3.890.722

2.000.000

794.231

5.096.491

4.542.260

3.988.029

3.733.798

Reserve Zwitsal Park

4.173.459

3.638.064

158.000

656.324

3.139.740

2.847.890

2.635.969

2.423.978

Algemene reserve Grondbedrijf

9.849.769

10.000.000

12.500.000

Opgeheven in 2023

Ophogen activeringsgrens 2023

3.000.000

933.214

2.066.786

1.155.605

850.400

589.326

Totaal bestemmingsreserves

82.208.045

64.582.510

32.405.990

10.699.769

86.288.731

100.951.032

96.766.076

92.654.518

Totaal reserves

258.640.150

219.892.152

37.810.990

53.997.769

203.705.373

200.653.674

194.506.718

191.695.160

Staat van voorzieningen

Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2022

Boekwaarde 31-12-2023

Vermeerdering

Vermindering

Boekwaarde 31-12-2024

Boekwaarde 31-12-2025

Boekwaarde 31-12-2026

Boekwaarde 31-12-2027

Doel en bijzonderheden

Voorzieningen

Voorziening Groot Onderhoud WRP

707.648

707.647

551.000

551.000

707.647

707.647

707.647

707.647

maakt het mogelijk om fluctuaties in de uitgaven aan het groot onderhoud aan riolen en pompen/gemalen op te vangen

Voorziening (vervangings)investeringen WRP

1.046.159

1.258.536

2.535.221

2.775.000

1.018.757

1.232.175

1.752.291

2.272.407

de bijdragen aan toekomstige (vervangings)investeringen, waarvoor een heffing wordt geheven ten behoeve van riolen, pompen en gemalen en klimaatadaptatie

Spaar- en egalisatievoorziening WRP

3.059.993

2.765.871

184.598

2.581.273

2.646.393

3.221.118

3.920.874

egalisatie tarief rioolheffing

Voorz. Bovenwijks

2.827.301

3.738.965

3.738.965

3.738.965

3.738.965

3.738.965

Ter dekking van kosten voor bovenwijkse voorzieningen

Voorziening huisvuilrechten

6.588.601

6.588.601

510.300

6.078.301

6.078.301

6.078.301

6.078.301

Ter dekking van kosten huisvuiltaken

Voorziening leges omgevingsvergunning bouwen

823.186

823.186

823.186

823.186

823.186

823.186

Egalisatievoorziening leges omgevingsvergunning wonen (bouwleges)

Voorziening exploitatie begraafplaatsen

597.383

569.383

1.833.000

1.963.000

439.383

378.383

404.383

392.383

ter dekking beheer begraafplaatsen

Voorz. Sociaal Deficiet

158.599

158.599

158.599

158.599

158.599

158.599

Ter dekking van kosten voor sociaal deficiet

Voorz. Landschapsversterking

47.104

47.104

47.104

47.104

47.104

47.104

Ter dekking van kosten landschapsversterking

Voorz. Schenking kinderboerderij

121.875

134.625

12.750

147.375

160.125

172.875

185.625

Ter dekking afgesproken schenkingen aan kinderboerderijen

Voorz. Bodemsanering

424.782

250.000

250.000

Ter dekking van kosten bodemsanering o.a. loc Holthuis e.o.

Voorziening Huisvesting oude raadhuis

30.407

30.956

11.654

49.709

54.437

77.078

-12.658

Voorziening groot onderhoud Stadhuis org

1.056.556

1.277.434

238.761

19.770

1.496.425

1.664.394

1.580.783

1.711.219

Voorziening onderhoud Werkgebouw Zuid

243.055

176.176

92.090

226.986

41.280

-7.174

7.043

70.603

Voorziening onderhoud Gem. Werf Noord

44.433

62.614

27.765

12.285

78.094

104.533

86.904

111.933

Voorziening verlofsparen

289.779

289.779

289.779

289.779

289.779

289.779

Voorziening Appa

4.419.162

4.419.162

4.419.162

4.419.162

4.419.162

4.419.162

Pensioenopbouw (oud-) bestuurders

Verliesvoorziening GRB passief

13.257.697

13.257.697

13.257.697

13.257.697

13.257.697

13.257.697

Voorziening achterstallig onderhoud vastgoed

750.000

375.000

375.000

Ter dekking kosten achterstallig onderhoud vastgoedportefeuille

Voorziening Groene Compensatie

895.073

895.073

895.073

895.073

895.073

Groene compensatie

Voorziening onderhoud Vastgoedbedrijf

4.024.858

2.795.687

1.329.495

2.988.611

1.136.571

873.901

1.662.357

1.566.878

Ter dekking van de kosten van toekomstig onderhoud van gemeentelijk vastgoed

Totaal

40.488.171

40.621.546

6.651.038

9.868.204

37.404.380

37.522.680

39.380.345

40.634.777

Deze pagina is gebouwd op 12/15/2023 14:07:26 met de export van 12/15/2023 13:50:46