Programma

Programma 2 - Leefomgeving

Portefeuillehouders:

1.   P.C.J. Messerschmidt
2.   D.S. Huizer
3.   M. Wenzkowski
4.   H. van den Berge
5.   A.J.M. Heerts

Taakvelden:

Natuurlijk kapitaal

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.2

Riolering

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

0.10

Mutaties reserves

Ruimtelijke samenhang en kwaliteit

1.2

Openbare orde en veiligheid

2.1

Verkeer en vervoer

2.2

Parkeren

2.5

Openbaar vervoer

0.63

Parkeerbelasting

7.3

Afval

7.4

Milieubeheer

8.1

Ruimte en Leefomgeving

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

8.3

Wonen en bouwen

0.10

Mutaties reserves

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 120.726
Baten € -78.296
Saldo € 42.430
Deze pagina is gebouwd op 12/15/2023 14:07:26 met de export van 12/15/2023 13:50:46