Bijlage

Meerjaren balans

Activa (bedragen x € 1.000)

31-12-2022

31-12-2023

vermeerdering

vermindering

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

Vaste activa

00

Immateriële vaste activa

- Bijdrage aan activa in eigendom van derden

914

914

0

0

914

914

914

914

0

0

01

Materiële vaste activa

0

0

- Economisch nut

471.851

490.984

67.122

25.552

532.554

551.978

586.175

607.002

- economisch nut, met heffingsgrondslag

46.886

46.886

0

0

46.886

46.886

46.886

46.886

- Maatschappelijk nut

80.924

80.924

0

0

80.924

80.924

80.924

80.924

0

0

02

Financiële vaste activa

0

0

- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

1.694

1.694

0

0

1.694

3.919

3.919

3.919

- Leningen aan woningbouwcorporaties

7.900

7.900

0

0

7.900

7.900

7.900

7.900

- Leningen aan deelnemingen

0

0

0

0

0

0

0

0

- Overige langlopende leningen

29.690

30.296

0

8.484

21.812

21.351

20.937

20.556

- Overige uitzettingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal vaste activa

639.859

659.598

0

0

692.684

713.872

747.655

768.101

Vlottende activa

03

Voorraden

0

- Niet in exploitatie genomen bouwgronden

0

- Overige grond en hulpstoffen

293

293

0

0

293

293

293

293

- In exploitatie genomen bouwgronden/Onderhanden werk

4.876

3.283

21.164

20.608

3.839

11.904

28.032

38.668

- Vooruitbetalingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Vorderingen korte termijn (< 1 jaar)

0

- Vorderingen op openbare lichamen

30.842

30.842

0

0

30.842

30.842

30.842

30.842

- Overige vorderingen

11.755

11.755

0

0

11.755

11.755

11.755

11.755

- Rekening courant

36.147

147

0

0

147

147

147

147

0

05

Liquide middelen

0

- Kas

7.614

2.614

0

0

2.614

2.614

2.614

2.614

- Banken

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Overlopende activa

49.211

49.211

0

0

49.211

49.211

49.211

49.211

0

Totaal vlottende activa

140.738

98.145

21.164

20.608

98.701

106.766

122.894

133.530

Totaal Activa

780.597

757.743

21.164

20.608

791.385

820.638

870.549

901.631

Passiva (bedragen x € 1.000)

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

Vaste passiva

07

Eigen vermogen

- Algemene reserve

144.895

155.310

5.470

43.363

117.417

99.703

97.741

99.041

- Bestemmingsreserves

74.475

56.849

32.407

10.700

78.556

93.219

89.034

84.922

- Rekeningresultaat

31.537

0

0

0

0

0

0

0

Totaal reserves

250.907

212.159

37.877

54.063

195.973

192.922

186.775

183.963

08

Voorzieningen

40.488

40.622

6.651

9.868

37.405

37.523

39.381

40.635

09

Schulden met een rentevaste periode > 1 jaar

374.782

334.116

30.000

45.031

319.085

329.052

379.018

433.982

Totaal vaste passiva

666.177

586.897

74.528

108.962

552.463

559.497

605.174

658.580

0

0

10

Vlottende passiva

0

0

Schulden met een rentevaste periode < 1 jaar

0

0

- Kasgeldleningen

0

0

0

0

60.000

60.000

60.000

60.000

- Overige schulden

8.298

8.298

0

0

8.298

8.298

8.298

8.298

0

0

11

Overlopende passiva

106.119

162.548

0

0

170.624

192.843

197.077

174.753

0

0

Totaal vlottende passiva

114.417

170.846

0

0

238.922

261.141

265.375

243.051

Totaal Passiva

780.594

757.743

36.651

54.899

791.385

820.638

870.549

901.631

Deze pagina is gebouwd op 12/15/2023 14:07:26 met de export van 12/15/2023 13:50:46