Paragraaf

Openbaarheid

Inleiding
Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Wij moeten binnen 5 jaar documenten verdeeld over elf informatie categorieën actief publiceren. Hiervoor is eind 2022 een project opgestart “Implementatie Woo”.  

Verbeteren proces Woo verzoeken en bestuurlijke stukken
Volgens de planning van de VNG moeten we vanaf 1 juli 2024 de Woo-verzoeken en vanaf 1 juli 2025 de bestuursstukken publiceren. Ter voorbereiding op de implementatie van deze informatiecategorieën is de inventarisatie bij de afdelingen gestart. We herijken het proces voor passieve Woo-verzoeken. Onze verwachting is dat we eind van 2023 deze categorie al kunnen publiceren op de Woo-pagina van de gemeente. Vanuit de bestuurlijke en ambtelijke organisatie starten we, samen met de raadsgriffie, een opdracht voor aanscherping van het ‘Bestuurlijk besluitvormingsproces’. Het verbeteren van het informatiebeheer, van auteur tot gemeenteraad hoort hierbij. Zo hopen we het verbeteren van de archivering en het beheer van documenten door de raadsgriffie in overeenstemming te brengen met Woo-eisen.

Anonimiseringssoftware
Recent maakten we een keuze voor anonimiseringssoftware, die we in de aankomende maanden gaan implementeren. Met behulp van anonimiseringssoftware wordt het aanleveren van juist en snel geanonimiseerde documenten uit de organisatie bevorderd. Het handmatig anonimiseren is tijdrovend en foutgevoelig.

Bewustwordingscampagne
Daarnaast zijn we zijn bezig met een bewustwordingscampagne Woo als het gaat om houding en gedrag van medewerkers. De Woo vereist naast alle technische handelingen en het beschikbaar stellen van hulpmiddelen in de organisatie ook een bewustwording en een verandering in houding en gedrag van de medewerkers. Medewerkers dienen zich bewust te zijn van het feit dat:

  • bepaalde overheidsinformatie voor de inwoners altijd transparant en openbaar hoort te zijn;
  • het openbaar maken van overheidsinformatie verandering met zich meebrengt voor bestaande werkwijzen;
  • het gevolgen heeft als overheidsinformatie niet of onjuist wordt gepubliceerd of te laat wordt verstuurd (afhandeling Woo-verzoek).
Deze pagina is gebouwd op 12/15/2023 14:07:26 met de export van 12/15/2023 13:50:46