Bijlage

Totaal overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

Rekening 2022

Begroting
2023 (incl. 1e wijz.)

Begroting
2024

Programma

Saldo

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma 1 Samenleving

-245.663

-287.485

327.578

28.302

-299.276

Programma 2 Leefomgeving

-42.086

-67.593

136.603

72.922

-63.681

Programma 3 Economie en inkomen

-68.493

-54.572

127.665

64.069

-63.597

Programma 4 Bestuur, inwoners en financiën

464.900

440.125

25.589

5.761

-19.829

* Overhead

-65.492

-70.672

80.034

4.706

-75.329

* Algemene dekkingsmiddelen

9.062

514.764

505.702

* Heffing VPB

142

* Onvoorzien

179

-179

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

Programma 1 Samenleving

-6.781

1.301

8.363

3.835

-4.528

Programma 2 Leefomgeving

4.373

3.319

21.885

13.155

-8.730

Programma 3 Economie en inkomen

1.151

4.100

2.000

4.294

2.294

Programma 4 Bestuur, inwoners en financiën

-10.309

31.164

5.563

32.713

27.150

* Overhead

78

312

0

0

0

Totaal mutaties reserves

-11.488

40.197

37.811

53.997

16.186

Saldo na bestemming

31.821

0

744.522

744.522

0

Deze pagina is gebouwd op 12/15/2023 14:07:26 met de export van 12/15/2023 13:50:46