Bijlage

EMU-saldo

(bedragen x € 1.000,-)

Omschrijving

Realisatie/raming

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-14.859

-13.457

-3.052

-16.147

-23.175

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

26.723

25.559

27.472

27.733

28.528

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie

3.883

133

-3.217

118

1.255

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

42.410

54.517

28.764

23.363

27.852

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

20.839

21.164

14.650

18.705

12.714

8

Baten bouwgrondexploitatie:

22.432

20.608

6.585

2.577

2.078

Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

Verkoop van effecten:

11

Verkoop van effecten:

a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

b

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

-25.070

-42.838

-15.626

-27.787

-31.880

Deze pagina is gebouwd op 12/15/2023 14:07:26 met de export van 12/15/2023 13:50:46